Trong PHP, từ khóa tầm vực nào ngăn không cho một phương thức bị ghi đè bởi lớp con

Trong PHP, từ khóa tầm vực nào ngăn không cho một phương thức bị ghi đè bởi lớp con

A. Abstract

B. Protected

C. Final

D. Static

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: