Trong PHP, hàm nào sau đây được dùng để xác định một lớp có tồn tại hay không?

Trong PHP, hàm nào sau đây được dùng để xác định một lớp có tồn tại hay không?

A. exist()

B. exist_class()

C. class_exist()

D. __exist()

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: