Trong PHP, hàm nào được sử dụng để nén 1 chuỗi?

Trong PHP, hàm nào được sử dụng để nén 1 chuỗi?

A. zip_compress()

B. zip()

C. compress()

D. gzcompress()

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: