Trong PHP, hàm nào dùng để nhận dữ liệu trả về từ câu truy vấn database?

Trong PHP, hàm nào dùng để nhận dữ liệu trả về từ câu truy vấn database?

A. get_array() and get_row()

B. get_array() and get_column()

C. fetch_array() and fetch_row()

D. fetch_array() and fetch_column()

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags:

Trong PHP, hàm nào dùng để nhận dữ liệu trả về từ câu truy vấn database?

Trong PHP, hàm nào dùng để nhận dữ liệu trả về từ câu truy vấn database?

A. get_array() and get_row()

B. get_array() and get_column()

C. fetch_array() and fetch_row()

D. fetch_array() and fetch_column()

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: