Trong PHP, hàm bắt đầu bởi __(2 dấu _) được gọi là hàm

Trong PHP, hàm bắt đầu bởi __(2 dấu _) được gọi là hàm

A. Magic Function

B. Inbuilt Function

C. Default Function

D. User Defined Function

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: