Trong PHP, dòng nào dưới đây để gọi một phương thức

Trong PHP, dòng nào dưới đây để gọi một phương thức

A. $object->methodName();

B. object->methodName();

C. object::methodName();

D. $object::methodName();

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: