Trong PHP, để gọi hằng số PI của lớp mathFunction

Trong PHP, để gọi hằng số PI của lớp mathFunction

A. echo PI;

B. echo mathFunction->PI;

C. echo mathFunction::PI;

D. echo mathFunction=PI;

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: