Trong PHP 5, MySQL được mặc định enable

Trong PHP 5, MySQL được mặc định enable

A. True

B. False

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: