Trong phát triển phần mềm, yếu tố nào quan trọng nhất?

Trong phát triển phần mềm, yếu tố nào quan trọng nhất?

A. Con người

B. Quy trình

C. Sản phầm

D. Thời gian

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: