Trong phương pháp phân tích kiến trúc, mô tả mẫu kiến trúc thường dùng khung nhìn:

Trong phương pháp phân tích kiến trúc, mô tả mẫu kiến trúc thường dùng khung nhìn:

A. Dòng dữ liệu

B. Module

C. Tiến trình

D. Tất cả các mục trên

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: