Trong những thông điệp HTTP trả lời dưới đây, thông điệp nào đúng?

Trong những thông điệp HTTP trả lời dưới đây, thông điệp nào đúng?

A. 200 “OK”

B. 201 “Moved Permanently”

C. 404 “Not Modified”

D. 20 “Not Implemented”

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: