Trong những chứng từ sau chứng từnào không dùng để kế toán các khoản phải nộp theo lương:

Trong những chứng từ sau chứng từnào không dùng để kế toán các khoản phải nộp theo lương:

A. Bảng chấm công

B. Bảng thanh toán lương

C. Giấy thôi trả lương

D. Hoá đơn mua hàng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng