Trong những chứng từ kế toán sau chứng từ kế toán nào không dùng để kế toán các khoản phải nộp theo lương?

Trong những chứng từ kế toán sau chứng từ kế toán nào không dùng để kế toán các khoản phải nộp theo lương?

A. Bảng chấm công

B. Bảng thanh toán lương

C. Giấy thôi trả lương

D. Hoá đơn mua hàng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng