Trong nhận diện rủi ro, việc không đáp ứng về lịch biểu thuộc loại rủi ro:

Trong nhận diện rủi ro, việc không đáp ứng về lịch biểu thuộc loại rủi ro:

A. Về con người

B. Về ước lượng

C. . Về yêu cầu

D. Về tổ chức 

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: