Trong ngữ cảnh của phân tích yêu cầu, hai loại phân tách vấn đề là:

Trong ngữ cảnh của phân tích yêu cầu, hai loại phân tách vấn đề là:

A. bottom-up và top-down

B. horizontal and vertical

C. subordinate và superordinate

D. Không có mục nào

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: