Trong ngôn ngữ C, khai báo “int array[3][5]” có nghĩa là

Trong ngôn ngữ C, khai báo “int array[3][5]” có nghĩa là

A. Các phần tử của mảng là các số nguyên

B. Là một mảng hai chiều tối đa là 15 phần tử và mỗi phần tử là một số nguyên

C. array[3][5] là một phần tử của mảng

D. Tất cả đều sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: