Trong MySQL, Hàm nào sau đây không phải là hàm tập hợp

Trong MySQL, Hàm nào sau đây không phải là hàm tập hợp

A. AVG

B. MIN

C. MAX

D. Không có câu nào đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: