Trong MySQL, để chọn ra cột “FirstName” từ bảng “Persons”?

Trong MySQL, để chọn ra cột “FirstName” từ bảng “Persons”?

A. SELECT FirstName FROM Persons

B. EXTRACT FirstName FROM Persons 

C. SELECT Persons.FirstName

D. Cả ba câu trên đều sai

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: