Trong MySQL, câu lệnh USE

Trong MySQL, câu lệnh USE

A. Để load code từ một file bên ngoài

B. Được dùng thay thế câu lệnh SELECT

C. Được dùng để chọn Database sau khi đã kết nối tới MySQL

D. Tất cả đều sai

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: