Trong MySQL, Câu lệnh nào vừa xóa dữ liệu của bảng, vừa xóa luôn bảng

Trong MySQL, Câu lệnh nào vừa xóa dữ liệu của bảng, vừa xóa luôn bảng

A. TRUNCATE

B. DROP

C. EMPTY

D. DEL

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags:

Trong MySQL, Câu lệnh nào vừa xóa dữ liệu của bảng, vừa xóa luôn bảng

Trong MySQL, Câu lệnh nào vừa xóa dữ liệu của bảng, vừa xóa luôn bảng

A. TRUNCATE

B. DROP

C. EMPTY

D. DEL

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: