Trong MySQL, Câu lệnh nào chỉ xóa dữ liệu của bảng

Trong MySQL, Câu lệnh nào chỉ xóa dữ liệu của bảng

A. TRUNCATE

B. DROP

C. EMPTY

D. SELECT

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: