Trong một dự án thành công sử dụng chiến lược:

Trong một dự án thành công sử dụng chiến lược:

A. Đưa ra những xem xét kỹ thuật hình thức ưu tiên trước khi kiểm thử

B. Chỉ rõ những yêu cầu trong theo một cách thức có thể định lượng

C. Quan tâm tới việc sử dụng những nhóm kiểm thử độc lập

D. Tất cả mục trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: