Trong mô hình TCP/IP thì giao thức IP nằm ở tầng:

Trong mô hình TCP/IP thì giao thức IP nằm ở tầng:

A. Application

B. Transport

C. Internet

D. Network Access

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: