Trong mô hình TCP/IP, tầng truy cập mạng là:

Trong mô hình TCP/IP, tầng truy cập mạng là:

A. Data link

B. Physical

C. Network Access

D. Internet

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: