Trong mô hình TCP/IP, dữ liệu chuyển từ tầng ứng dụng đến tầng vật lý, khi qua mỗi tầng sẽ được thêm ..?.. vào trước phần dữ liệu?

Trong mô hình TCP/IP, dữ liệu chuyển từ tầng ứng dụng đến tầng vật lý, khi qua mỗi tầng sẽ được thêm ..?.. vào trước phần dữ liệu?

A. Địa chỉ nguồn

B. Địa chỉ đích

C. Header

D. Thông tin phân mảnh

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: