Trong mô hình phân tích thành phần dựa vào kịch bản (Scenario based element) được dùng cho:

Trong mô hình phân tích thành phần dựa vào kịch bản (Scenario based element) được dùng cho:

A. Thiết kế kiến trúc

B. . Thiết kế thành phần

C. Thiết kế giao diện

D. Thiết kế dữ liệu/class

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: