Trong mô hình OSI, việc xác định địa chỉ vật lý từ địa chỉ logic là trách nhiệm của?

Trong mô hình OSI, việc xác định địa chỉ vật lý từ địa chỉ logic là trách nhiệm của?

A. Tầng ứng dụng

B. Tầng liên kết dữ liệu

C. Tầng mạng

D. Tầng giao vận

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: