Trong mô hình OSI, việc mở và đóng các cuộc hội thoại giữa các máy tính là trách nhiệm của?

Trong mô hình OSI, việc mở và đóng các cuộc hội thoại giữa các máy tính là trách nhiệm của?

A. Tầng phiên

B. Tầng giao vận

C. Tầng liên kết dữ liệu

D. Tầng vật lý

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: