Trong mô hình OSI, tầng 7 là tầng:

Trong mô hình OSI, tầng 7 là tầng:

A. Transport

B. Application

C. Presentation

D. Physical

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: