Trong mô hình OSI, tầng 6 là tầng:

Trong mô hình OSI, tầng 6 là tầng:

A. Transport

B. Session

C. Presentation

D. Network

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: