Trong mô hình OSI, tầng 4 là tầng:

Trong mô hình OSI, tầng 4 là tầng:

A. Transport

B. Session

C. Data Link

D. Network

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: