Trong mô hình OSI, tầng 3 là tầng:

Trong mô hình OSI, tầng 3 là tầng:

A. Transport

B. Internet

C. Session

D. Network

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: