Trong mô hình OSI, tầng 1 là tầng:

Trong mô hình OSI, tầng 1 là tầng:

A. Physical

B. Session

C. Data Link

D. Network Access

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: