Trong mô hình OSI, khi trao đổi thông tin thì 2 tầng kề nhau sẽ sử dụng các hàm dịch vụ nguyên thuỷ như sau:

Trong mô hình OSI, khi trao đổi thông tin thì 2 tầng kề nhau sẽ sử dụng các hàm dịch vụ nguyên thuỷ như sau:

A. Tầng N+1 của A gởi hàm Request cho tầng N của A

B. Tầng N của A gởi hàm Indication cho tầng N của B

C. Tầng N của B gởi hàm Response cho tầng N của A

D. Tầng N+1 của B gởi hàm Confirm cho tầng N của B

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: