Trong mô hình OSI, đâu là mối quan hệ của một tầng (N) đối với tầng bên trên nó (N+1)?

Trong mô hình OSI, đâu là mối quan hệ của một tầng (N) đối với tầng bên trên nó (N+1)?

A. Tầng N cung cấp các dịch vụ cho tầng N+1

B. Tầng N+1 bổ sung một phần đầu vào thông tin nhận được từtầng N

C. Tầng N vận dụng các dịch vụ do tầng N+1 cung cấp

D. Tầng N không có tác động gì lên tầng N+1

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: