Trong mô hình mạng kiểu vòng (Ring Model), nếu có một máy tính bị hỏng, các máy tính còn lại không thể truy cập đến nhau:

Trong mô hình mạng kiểu vòng (Ring Model), nếu có một máy tính bị hỏng, các máy tính còn lại không thể truy cập đến nhau:

A. Phát biểu trên đúng

B. Phát biểu trên sai

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: