Trong mô hình mạng kiểu bus, nếu một máy tính bị hỏng thì:

Trong mô hình mạng kiểu bus, nếu một máy tính bị hỏng thì:

A. Cả mạng ngừng làm việc

B. Mạng vẫn có thể làm việc được, tuy nhiên các truy cập đến máy bị hỏng là không thể

C. Làm đường bus bị hỏng

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: