Trong mô hình Internet, chuẩn UNICODE (cho việc mã hoá các ký tự) sẽ nằm ở tầng?

Trong mô hình Internet, chuẩn UNICODE (cho việc mã hoá các ký tự) sẽ nằm ở tầng?

A. Ứng dụng

B. Giao vận

C. Mạng

D. Liên kết dữ liệu

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: