Trong mô hình CMM (Software Capability Maturity Model) có mấy mức độ trưởng thành:

Trong mô hình CMM (Software Capability Maturity Model) có mấy mức độ trưởng thành:

A. 5 mức độ

B. 4 mức độ

C. 6 mức độ

D. 3 mức độ

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: