Trong mệnh đề LIKE, cú pháp nào là đúng để tìm các giá trị nào kết thúc bằng “qpt”

Trong mệnh đề LIKE, cú pháp nào là đúng để tìm các giá trị nào kết thúc bằng “qpt”

A. LIKE %qpt

B. LIKE *ton

C. LIKE ton$

D. LIKE ^.*ton$

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags:

Trong mệnh đề LIKE, cú pháp nào là đúng để tìm các giá trị nào kết thúc bằng “qpt”

Trong mệnh đề LIKE, cú pháp nào là đúng để tìm các giá trị nào kết thúc bằng “qpt”

A. LIKE %qpt

B. LIKE *ton

C. C

D. LIKE ^.*ton$

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: