Trong mã màu RGB dạng hệ thập lục, #FFFFFF là màu gì?

Trong mã màu RGB dạng hệ thập lục, #FFFFFF là màu gì?

A. Đen

B. Trắng

C. Đỏ

D. Xanh 

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags:

Trong mã màu RGB dạng hệ thập lục, #FFFFFF là màu gì?

Trong mã màu RGB dạng hệ thập lục, #FFFFFF là màu gì?

A. Đen

B. Trắng

C. Đỏ

D. Xanh

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: