Trong lược đồ use case sau, phát biểu nào là sai?

Trong lược đồ use case sau, phát biểu nào là sai?

A. “Kiểm tra ngân quỹ chiến dịch” là use case cơ bản

B. “Kiểm tra ngân quỹ chiến dịch” là use case mở rộng được khởi động từ use case “In tóm tắt chiến dịch”

C. “In tóm tắt chiến dịch” là use case cơ bản

D. Tất cả đều sai

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: