Trong lớp mysqli của PHP, phương thức nào dùng để gửi câu truy vấn

Trong lớp mysqli của PHP, phương thức nào dùng để gửi câu truy vấn

A. query()

B. send_query()

C. sendquery()

D. query_send()

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags:

Trong lớp mysqli của PHP, phương thức nào dùng để gửi câu truy vấn?

Trong lớp mysqli của PHP, phương thức nào dùng để gửi câu truy vấn?

A. query()

B. send_query()

C. sendquery()

D. query_send()

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: