Trong lớp DatagramSocket phương thức nhận gói dữ liệu về là?

Trong lớp DatagramSocket phương thức nhận gói dữ liệu về là?

A.  Public void synchronized send(DatagramPackage p) throws IOException

B. Public void synchronized receive(DatagramPackage p) throws IOException

C. Public DatagramSocket(int port) throws SocketException

D. Public DatagramSocket() throws SocketException

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: