Trong lớp DatagramSocket phương thức khởi dựng để tạo kết nối UDP với số hiệu cổng là?

Trong lớp DatagramSocket phương thức khởi dựng để tạo kết nối UDP với số hiệu cổng là?

A. Public void synchronized receive(DatagramPackage p) throws IOException

B. Public void synchronized send(DatagramPackage p) throws IOException

C. Public DatagramSocket() throws SocketException

D. Public DatagramSocket(int port) throws SocketException

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags:

Trong lớp DatagramSocket phương thức khởi dựng để tạo kết nối UDP là?

Trong lớp DatagramSocket phương thức khởi dựng để tạo kết nối UDP là?

A.  Public DatagramSocket() throws SocketException

B. Public DatagramSocket(int port) throws SocketException

C. Public void synchronized send(DatagramPackage p) throws IOException

D. Public void synchronized receive(DatagramPackage p) throws IOException

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: