Trong lớp DatagramSocket phương thức gửi gói dữ liệu đi là?

Trong lớp DatagramSocket phương thức gửi gói dữ liệu đi là?

A.  Public void synchronized send(DatagramPackage p) throws IOException

B. Public void synchronized receive(DatagramPackage p) throws IOException

C. Public DatagramSocket(int port) throws SocketException

D. Public DatagramSocket() throws SocketException

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: