Trong lớp DatagramPackage, phương thức khởi tạo ra gói tin có dữ liệu trong bộ nhớ đệm và chiều dài gói dữ liệu là?

Trong lớp DatagramPackage, phương thức khởi tạo ra gói tin có dữ liệu trong bộ nhớ đệm và chiều dài gói dữ liệu là?

A. Public DatagramPackage(byte buf[]).

B. Public DatagramPackage (byte buf[], int len, InetAddress I addr, int port)

C. Public DatagramPackage (byte buf[], int len)

D. Public Datagram Package (byte buf[], int len, I addr, port, number)

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags:

Trong lớp DatagramPackage, phương thức khởi tạo ra gói tin có dữ liệu trong bộ nhớ đệm cùng với chiều dài gói dữ liệu địa chỉ máy đích và số hiệu cổng?

Trong lớp DatagramPackage, phương thức khởi tạo ra gói tin có dữ liệu trong bộ nhớ đệm cùng với chiều dài gói dữ liệu địa chỉ máy đích và số hiệu cổng?

A. Public Datagram Package (byte buf[], int len, I addr, port, number)

B. Public DatagramPackage(byte buf[]).

C. Public DatagramPackage (byte buf[], int len, InetAddress I addr, int port)

D. Public DatagramPackage (byte buf[], int len)

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: