Trong lập trình UDP Socket, muốn gửi dữ liệu từ Server đến Client thì dùng phương thức send() của đối tượng thuộc lớp nào?

Trong lập trình UDP Socket, muốn gửi dữ liệu từ Server đến Client thì dùng phương thức send() của đối tượng thuộc lớp nào?

A. Socket

B. DatagramSocket

C. DatagramPacket

D. ServerDatagramSocket

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: