Trong lập trình Socket với TCP/IP, Server sẽ sử dụng đối tượng thuộc lớp nào để gửi nhận dữ liệu với Client?

Trong lập trình Socket với TCP/IP, Server sẽ sử dụng đối tượng thuộc lớp nào để gửi nhận dữ liệu với Client?

A. ServerSocket

B. Socket

C. DatagramSocket

D. DatagramPacket

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: