Trong lập trình Socket TCP, phương thức nào dùng để nhận dữ liệu từ Server gửi về Client

Trong lập trình Socket TCP, phương thức nào dùng để nhận dữ liệu từ Server gửi về Client

A. Phương thức read() của lớp Socket

B. Phương thức read() của lớp InputStream

C. Phương thức receive() của lớp Socket

D. Phương thức receive() của lớp InputStream

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags:

Trong lập trình Socket TCP, phương thức nào dùng để gửi dữ liệu từ Client đến Server

Trong lập trình Socket TCP, phương thức nào dùng để gửi dữ liệu từ Client đến Server

A. Phương thức write() của lớp OutputStream

B. Phương thức write() của lớp Socket

C. Phương thức send() của lớp Socket

D. Phương thức send() của lớp OutputStream

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: